Δικαιώματα του Παιδιού & Παγκόσμια ημέρα Παιδικού βιβλίου

News STOP ESL / ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Δικαιώματα του Παιδιού & Παγκόσμια ημέρα Παιδικού βιβλίου

Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF, η 11η Δεκεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας αυτής, αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους.

Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει:

“Το παιδί θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα….χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής προέλευσης ή άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της οικογενείας του”. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1959), Αρχή Πρώτη.

Ο Δεκάλογος των δικαιωμάτων του παιδιού

Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.

Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.

Δικαιούμαι να μάθω τί είναι καλό για την σωματική και ψυχική μου υγεία.

Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.

Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.

Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. ΄Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο τα δικά μου παιδιά. (Πηγή UNICEF)

Οι δικές μας Ενέργειες

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 1989 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Νόμο 2101/1992 κατοχυρώνει βασικές αρχές και δεσμεύει τις Κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια φιλική για το παιδί κοινωνία.

Αναγνωρίζει ότι όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις έχουν δικαιώματα όπως και οι ενήλικες.

Εξαιτίας της φύσης τους όμως, έχουν και επιπλέον δικαιώματα, καθώς χρειάζονται ειδική φροντίδα και προετοιμασία για να ανατραφούν μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, ώστε να προετοιμαστούν πλήρως για να ζήσουν μια ατομική ζωή στην κοινωνία.

Δίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά

Παράλληλα σημειώνεται ότι στη χώρα μας λειτουργεί Δίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά το οποίο μεταξύ άλλων:

-προωθεί την εξάλειψη κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από οποιονδήποτε διότι παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην προαναφερόμενη Διεθνή Σύμβαση, προσβάλλει την προσωπικότητά τους, τα εξοικειώνει με τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και είναι επικίνδυνη για την ψυχική και σωματική τους υγεία.

-υποστηρίζει την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από ενήλικες σε βάρος των παιδιών ή ενώπιόν τους.

-αποβλέπει στην εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας, ώστε αυτά να διαπαιδαγωγούνται μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή και με μεθόδους σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες.

Συντονισμός Δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας

Στα πλαίσια της εξάλειψης του φαινόμενου της κακοποίησης των παιδιών, εκδόθηκε η αριθμ. οικ.49540 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 877 / 2011 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συντονισμός Δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3961/2011(Φ.Ε.Κ. 97/τ.Α΄/29-4-2011) από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

– Συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) σε κάθε Δήμο αποτελούμενες από Κοινωνικούς Λειτουργούς, με στόχο το συντονισμό και τη συνεργασία για θέματα παιδικής προστασίας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων στην περιοχή ευθύνης τους.

– Συστήνεται Δίκτυο με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΗΣ» που οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.). Στο Δίκτυο εντάσσονται και θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες. Επίσης στο ίδιο Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν και ιδιωτικοί ή άλλοι φορείς του δημοσίου και των Περιφερειακών και τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Το Δίκτυο δύναται να αναπτύσσει συνεργασία με άλλα διεθνή ή εθνικά δίκτυα και φορείς που οι αρμοδιότητες τους εναρμονίζονται και οι δραστηριότητες τους εξυπηρετούν τους σκοπούς και τους στόχους του Δικτύου «ΟΡΕΣΤΗΣ». Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) βρίσκεται σε στενή και δημιουργική συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. για την υλοποίηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου.

Επιπρόσθετα, έχει ανατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προωθήσει σε εθνικό επίπεδο το συντονισμό των δράσεων πρόνοιας και να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας, του οποίου ο κωδικός τίτλος είναι «e-pronoia».

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού

H σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και καλύπτει όλα τα δικαιώματα των παιδιών , χωρίζοντάς τα σε 4 κατηγορίες : δικαιώματα επιβίωσης , ανάπτυξης , προστασίας και συμμετοχής. Τα άρθρα αυτά αναλυτικά είναι:

1. Ορισμός: “Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών.

2. Απαγόρευση διακρίσεων: Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουν χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας , των απόψεων, της περιουσίας, της κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους.

3. Το συμφέρον του παιδιού: Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον των παιδιών. Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν.

4. Μέτρα της Πολιτείας: Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών.

5. Ρόλος γονέων και κηδεμόνων: Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοηθούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

6. Δικαίωμα στη ζωή: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.

7. Όνομα και ιθαγένεια: Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.

8. Ταυτότητα: Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ιθαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις.

9. Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του.

10. Οικογενειακή επανένωση: Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.

11. Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό: Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν.

12. Ελευθερία γνώμης: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

13. Ελευθερία έκφρασης: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες, και να εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

14 Ελευθερία σκέψης και θρησκείας: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.

15 Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

16. Ιδιωτική ζωή: Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή του.

17. Πληροφόρηση: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και να προστατεύουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

18. Ευθύνες και υποστήριξη γονέων: Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν τη ευθύνη της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.

19. Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση: Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί.

20. Εναλλακτική επιμέλεια: Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη / ίδρυμα.

21. Υιοθεσία: Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με το νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

22. Παιδιά πρόσφυγες: Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά.

23. Παιδιά με αναπηρίες: Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την αυτονομία τους. Να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

24. Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους και όταν αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.

25. Επανεξέταση αναδοχής: Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φροντίζουν σωστά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

26. Κοινωνική πρόνοια: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση.

27. Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής: να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει.

28. Εκπαίδευση: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό.
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

29. Σκοποί εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.

30. Μειονότητες: Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες, έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους.

31. Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν.

32. Παιδική εργασία, οικονομική εκμετάλλευση: Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους όπως και την επιβολή ποινών σε όσους τα παραβιάζουν.

33. Ναρκωτικά: Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνησή τους.

34. Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση: Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, η πορνεία και η πορνογραφία.

35. Απαγωγή και εμπορία παιδιών: Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

36. Άλλες μορφές εκμετάλλευσης: Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.

37. Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας: Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στην ανάγκες της ηλικίας τους.

38. Ένοπλες συρράξεις: Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών.

39. Επανένταξη παιδιού-θύματος: Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.

40. Δικαιοσύνη / ποινική μεταχείριση: Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για μια παράνομη πράξη έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό και σεβασμό στις ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

41. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις: Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από ό,τι αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι.

42. Γνωστοποίηση: Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

43-54. Εφαρμογή και έλεγχος: Μια ειδική Επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σε όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε πέντε χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει παρατηρήσεις και προτάσεις της.

Εκδηλώσεις σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΔΠ) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργάνωσε  τη διαδικτυακή εκδήλωση «Διαβάζοντας για τα Δικαιώματα του Παιδιού», την Παρασκευή 16 Απριλίου18:00 – 20:30, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23/4) και την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2/4).

  • Το βιβλίο αποτελεί «ραχοκοκκαλιά» και σημείο αναφοράς για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η δανειστική βιβλιοθήκη του οποίου σήμερα αριθμεί 8.000 τίτλους.

 Στη διαδικτυακή συνάντηση της Παρασκευής 16/04/2021 αναγνώστηκαν  σύντομα αποσπάσματα βιβλίων που μιλούν για τα δικαιώματα των παιδιών, από συγγραφείς, εκπαιδευτικούς και μέλη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με άξονες  τις 4 µεγάλες κατηγορίες των δικαιωμάτων:

της Επιβίωσης, της Ανάπτυξης, της Προστασίας και της Συµµετοχής.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αναδυθούν διαφορετικές οπτικές βιβλίων για παιδιά, αλλά και να δειχθεί ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για τα δικαιώματα με αφορμή σχεδόν όλα τα βιβλία, ακόμα κι αν ο τίτλος ή το θέμα τους δεν προδιαθέτει γι’ αυτό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Καλωσόρισμα και άξονες της συνάντησης | Εκπρόσωποι των φορέων διοργάνωσης

Εισαγωγή και σύντομη παρουσίαση καταλόγου βιβλίων για μικρά παιδιά με θέμα τα Δικαιώματα | Αγγελική Γιαννικοπούλου, καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ


Αναγνώσεις
 | Διαβάζουν εκπαιδευτικοί, μέλη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συγγραφείς βιβλίων για παιδιά.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται να συνδεθεί με τον κατάλογο παιδικών βιβλίων

 «Βλέποντας τον Κόσμο με Διαφορετικά Μάτια», που το Δίκτυο έχει δημιουργήσει με θεματολογία τα δικαιώματα του παιδιού και επίκεντρο τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή. Στον υφιστάμενο κατάλογο ήδη έχουν προστεθεί περιλήψεις εικονογραφημένων βιβλίων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Παιδικής Λογοτεχνίας ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ Αγγελικής Γιαννικοπούλου και των φοιτητών της, με σκοπό να αποτελεί ένα εργαλείο για εκπαιδευτικούς για χρήση στην τάξη ως αφορμή για συζητήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού αλλά και ευαισθητοποίησης και δημιουργικής έκφρασης των παιδιών.

Ιsol, Saramago, Sepulveda στη διαδικτυακή ομάδα φιλαναγνωσίας 8-12 ετών:

Την ίδια ημέρα, Παρασκευή 16/04/2021, η Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη του ΔΔΠ ξεκίνησε μια νέα διαδικτυακή ομάδα φιλαναγνωσίας με παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, που στόχο έχει την επεξεργασία βιβλίων από συγγραφείς που κατάγονται από χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, όπως η Ιsol, ο Saramago και ο Sepulveda.

Σε αυτά τα εργαστήρια, το ένα κείμενο θα μας συνδέει με το άλλο. Το αλφαβητάρι της Ιsol θα μας μεταφέρει στο Γάτο που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει του Sepulveda. Από τον Γάτο θα πάμε σε μία ακόμα ασυνήθιστη φιλία που κυριαρχεί στο βιβλίο του Μιξ, του Μαξ και του Μεξ, πάλι του Sepulveda και στη συνέχεια στη Σιωπή του νερού του Saramago, συνεχίζοντας έτσι το ταξίδι μέσα στα βιβλία.

Γράφουν και ζωγραφίζουν τα παιδιά του σχολείου μας

Δικαίωμα έχω…

Δικαίωμα να έρθω στη ζωή

έχω απ` την πρώτη τη στιγμή.

Σ `έναν κόσμο χωρίς βία

Χωρίς φτώχεια μα με ευτυχία.

Δικαίωμα έχω να περνάω ωραία,

με τους γονείς μου και τους φίλους μου παρέα.

Να ζήσω με αθωότητα τα παιδικά μου χρόνια

Και οι μεγάλοι να ανησυχούν για τη δικιά μου πρόνοια.

Δικαίωμα έχω να μαθαίνω γράμματα,

όλων των ειδών τα θαύματα.

Για το κορμί και την ψυχή

Και για την όμορφη ζωή.

Δικαίωμα έχω να αντιμετωπίζομαι σωστά,

Δίκαια και ειρηνικά,

Σ ‘έναν κόσμο που θα μεγαλώσω

 τα δικά μου τα παιδιά.

                                  Γιώργος Κ. 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας τμήμα Δ1

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

    Τα δικαιώματα των παιδιών είναι αυτά που καθορίζουν την ανάπτυξη τους.

    Δικαιώματα των παιδιών είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις για το χρώμα, την εθνικότητα και την θρησκεία καθενός από αυτά, να έχουν ελευθερία γνώμης, ελευθερίας στο παιχνίδι και να υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ τους.

      Νιώθω ότι χρειάζεται να τηρούνται και να μην παραβιάζεται τα δικαιώματα μας για να παίρνουμε χαρά για αυτό που είμαστε και να μαθαίνουμε πράγματα από την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους ώστε να μπορούμε να διδάξουμε και να ενημερώσουμε τις επόμενες γενιές.

ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, και με την θέση του παιδιού μέσα σε αυτόν συνέχεια να επιδεινώνεται, είναι υποχρέωση μας να μάθουμε και να κατανοήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και να κάνουμε ότι μπορούμε για να ασκούνται.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες, καθώς και να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν χωρίς διακρίσεις εις βάρος τους. Διακρίσεις που προκύπτουν λόγω φυλής, γλώσσας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή ακόμα και χρώματος. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην μάθηση.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην φροντίδα και πάσης φύσεως προστασία που απαιτούνται για την αρμονική διαβίωσή τους. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους και οι μεγάλοι πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψη τους την γνώμη των παιδιών. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια, έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους στην άθληση αλλά εξίσου και στο παιχνίδι. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στον μαγικό κόσμο της γνώσης.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και γνωρίζοντας τα δικαιώματά του μεγαλώνει και ωριμάζει με τον δικό του τρόπο και ρυθμό και σταδιακά μετατρέπεται σε ενεργό και ανεξάρτητο πολίτη.

ΜΑΤΙΝΑ Α.   Δ1