2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2021-2022

News ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

© Σεπτέμβριος 2021

‘’Εάν θέλετε να σε σεβαστούν οι άλλοι, είναι καλύτερο να σέβεσαι τον εαυτό σου. Μόνο τότε θα αναγκάσετε τους άλλους να σε σεβαστούν…’’

Δραπετσώνα, Σχολικό Έτος 2021-2022

 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας 2021-2022»

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους. Ειδικότερα, οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν τα παιδιά τους να έρχονται στην ώρα τους στο σχολείο περί τις 08.00 (πριν από το πρώτο κουδούνι 08.15 π.μ.) διαβασμένα, καθαρά και περιποιημένα τα ίδια, τα ρούχα τους και τα σχολικά αντικείμενά τους (με όλα τα βιβλία και τα τετράδια της συγκεκριμένης ημέρας). Το πρώτο κουδούνι κτυπά στις 08.15 π.μ. για την πρωινή προσευχή κι εκείνη τη στιγμή όλοι οι γονείς-κηδεμόνες αποχωρούν από το προαύλιο.

Η εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων  προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση ευτελίζεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας μαθητών/μαθητριών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί να καθυστερεί ο μαθητής χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες. Εάν το παιδί έχει αργήσει και έχει ξεκινήσει η προσευχή παραμένει στην πύλη του προαυλίου με σεβασμό στην ιερότητα της στιγμής και όταν τελειώσει η προσευχή προχωρά για να πάρει τη θέση του στο σημείο όπου έχουν συναχθεί τα παιδιά του τμήματός του.

Ο γονέας-κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τον/την εκπαιδευτικό για το λόγο της καθυστέρησης και να μεριμνά για τη μη επανάληψη του φαινομένου.

Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, αλλά και μετά από κάθε διάλειμμα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης των τμημάτων στο προαύλιο. Ειδικά η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου αποτελεί μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας, επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Μαθητές/τριες αλλόθρησκοι – ετερόδοξοι έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο είναι απαραίτητο να αποδίδει στο σημείο αυτό τη δέουσα σημασία αφού προηγουμένως οι γονείς-κηδεμόνες έχουν ενημερώσει εγγράφως.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Για τα θέματα, επίσης, της επιτήρησης των μαθητών/τριών τηρούνται όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 και 18Β του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) και στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340 Β) Υ.Α. Οι γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στις 13:15. Εάν έχετε δηλώσει τη συμμετοχή του παιδιού στο ολοήμερο τότε θα σχολά την ώρα που έχετε δηλώσει (15.00 ή 16.00). Είναι πολύ σημαντικό να μην αργείτε στην παραλαβή των παιδιών. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των μαθημάτων ή απεργίας οι γονείς έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών από το χώρο του σχολείου από την πύλη του προαυλίου επί της οδού Χατζοπούλου.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου. Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Αποχώρηση μαθητή/τριας  από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) ( παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 Α).

Επιπλέον, προβλέπονται ( εφόσον είναι εφικτό) διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ειδικότερα σε εποχή πανδημίας φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχει ανάμειξη μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων στο προαύλιο – εάν είναι εφικτό και καθιέρωση εκ περιτροπής διαλειμμάτων – καθώς και να μην δημιουργείται συνωστισμός στους διαδρόμους κατά την είσοδο στις αίθουσες.

Για την ανάγκη ελέγχου φοίτησης των μαθητών, ο διευθυντής ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς αυτή να  παρακολουθείται από το δάσκαλο τους τάξης καθημερινά, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας – σχολείου(ΠΔ 201/1998, άρθρο 11, παρ. 2 εδάφιο α και β. Ο δάσκαλος της τάξης φροντίζει να κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που ζητούνται από το διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών). Όταν απουσιάζει ένα παιδί, ενημερώνεται ο δάσκαλος της τάξης στέλνοντας ένα χειρόγραφο σημείωμα για δικαιολόγηση απουσίας έως και δύο ημέρες, το οποίο καταχωρεί ο δάσκαλος στο Φύλλο Ημερησίου Ελέγχου. Για περισσότερες ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας οι γονείς φέρνουν δικαιολογητικό από το γιατρό. Εάν το παιδί πάσχει από επιδημική αρρώστια ή ευαίσθητη πάθηση οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το δάσκαλο και να το κρατούν στο σπίτι μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του ακολουθώντας τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Για χορήγηση φαρμάκων παρέχεται το δικαίωμα στους γονείς να τα παρέχουν στο παιδί κατά τη διάρκεια διαλλείματος αφού ενημερώσουν το δάσκαλο του παιδιού .

Για τις αδικαιολόγητες απουσίες σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των μαθητών τόνισε ότι όταν μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας τους δεν επικοινωνούν με το σχολείο, παρά τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένειά του μέσω τους δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Τις περιπτώσεις που η αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο, στον οποίο υποβάλλονται και τα σχετικά με την αναζήτηση έγγραφα. Ο Προϊστάμενος τους Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. αναζητεί το μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος υποβάλλει σχετική αναφορά στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία τους έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία τους χώρας γίνεται από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017, άρθρο 13, παρ. 2,3,4 (ΦΕΚ 109 Α). Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών/τριών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID19. Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Για το σχολικό έτος  2021-2022κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε μαθητές/τριες ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού το ωράριο αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο συνοικεί νοσεί από κορωνοϊό COVID-19, ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19 στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Για την περίπτωση ασθένειας εκπαιδευτικού, δε θα γίνεται κατανομή μαθητών σε άλλες τάξεις- λόγω Covid- 19 , αλλά οι μαθητές θα επιτηρούνται από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς.

               Επιπλέον, ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022 λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19,  άδειες εισόδου επιτρέπονται μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς που σχετίζονται με την ολοκλήρωση σπουδών ή την εγκεκριμένη ακαδημαϊκή έρευνα. Διεξαγωγή ερευνών καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υ.ΠAI.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 49181/Γ2/18-5-2005 εγκύκλιο. Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων και, όπου απαιτείται, των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης και των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

               Σε ότι αφορά το Θεσμό του σχολικού τροχονόμου ,

Σε ότι αφορά τη διευκόλυνση του έργου της και την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών , οι γονείς οφείλουν να μην  παρεμποδίζουν με τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους τη διέλευση άλλων μέσων που μεταφέρουν μαθητές και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των Σχολικών Τροχονόμων δείχνοντας την καλή τους διάθεση.

Τήρηση μέτρων προστασίας(Covid 19) κατά την προσέλευση

Μαθητές:

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στη σχολική μονάδα στις 9.15’ και θα παραμείνουν  σε αυτόν έως και την πραγματοποίηση  του αγιασμού ( 09:30 π.μ ) . Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στον αύλειο χώρο. Εξαιρούνται , ένας συνοδός γονέας για κάθε μαθητή ή μαθήτρια της Α τάξης οι οποίοι θα παραμείνουν καθόλη τη διάρκεια του αγιασμού σε ειδικό χώρο του προαυλίου. Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική.

 • Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του  σχολείου. που θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, στη διανομή των βιβλίων της νέας
  σχολικής χρονιάς ανά θρανίο και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.
 • Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις
  μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.
 • Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
 • Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος
  αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.
 • Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
 • Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.
 • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε αυτές

Εκπαιδευτικοί :

Από 13 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα έναρξης του νέου διδακτικού έτους 2021-2022, οι εκπαιδευτικοί θα οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζομένου. Η δήλωση του αποτελέσματος θα πραγματοποιείται με την ισχύουσα και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά διαδικασία.

 2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό. Κατά συνέπεια και βάση του παραπάνω πλαισίου το σχολείο μας δίνει μεγάλη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών: σε επίπεδο κοινωνικό ή οικονομικό ή φυσικό ή φυλετικό ή θρησκευτικό ή γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.
 • Επίλυση διαφορών και σχέσεις μεταξύ των μαθητών: Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός και ο σχολικός εκφοβισμός. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην εκκοινωνιστική αποστολή του σχολείου.
 • Μαθητές ως άτομα, ομάδες και δημοκρατία: Η δυνατότητα να ανακατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής είναι κανόνας της δημοκρατίας και πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές. Τα στοιχεία αυτά, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, πρέπει να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται από το σχολείο. Τότε όλοι οι μαθητές αισθάνονται υπεύθυνοι, η συμμετοχή αφορά όλους και παρέχεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να αναδείξουν τις δικές τους ικανότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους. Αλλιώς τα άτομα ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Από την άλλη μεριά, είναι ανάγκη να συνηθίσουν να μπορούν να συναθροίζουν την προσωπική τους συμβολή στην αντίστοιχη των άλλων και να την εντάσσουν στην οποία ανήκουν.

 • Σεβασμός και ενσυναίσθηση: Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να καθοδηγούν τα παιδιά τους να αγαπούν και να σέβονται τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα την προσωπικότητα όλων μέσα στο σχολείο διδάσκοντας τους πότε πρέπει να μιλούν και πότε να πράττουν αφού πρώτα σκεφθούν τις συνέπειες των λόγων και των πράξεων τους και πώς νιώθουν οι άλλοι όταν τους πικραίνουμε και να μεριμνούν για την καθαριότητα του προαυλίου και των τάξεων σαν να είναι το δεύτερο σπίτι τους γιατί έτσι δείχνουν την αγωγή που φέρνουν από το σπίτι τους.
 • Σεβασμός του σχολικού χώρου και ευθύνη μαθητών: Να καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης στους μαθητές σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, γυμναστηρίων, αιθουσών θεάτρων, χώρων υγιεινής, της αυλής του σχολείου, όλα αυτά διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Μέσα σε ένα κακοποιημένο σχολικό χώρο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αναμενόμενη συναισθηματική καλλιέργεια του αναπτυσσόμενου ατόμου.
 • Σεβασμός στη σχολική περιουσία: Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
 • Σεβασμός στο σχολικό βιβλίο: Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών, είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.
 • Ρυθμός και κλίμα διδασκαλίας στην τάξη: Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στο γνωστικό ούτε στο συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. Η αγωγή και η μάθηση δεν επιτυγχάνονται μόνο με “από καθέδρας διδασκαλία”, αλλά κυρίως με τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ασκηθούν, ώστε να έχουν το ανάλογο αποτέλεσμα.
 • Κίνηση μαθητών σε διαδρόμους και σκάλες: Όταν οι μαθητές κατεβαίνουν με τον/την εκπαιδευτικό της προηγούμενης διδακτικής ώρας στο προαύλιο για το μάθημα της γυμναστικής ή όταν από την αίθουσά τους για να κατεβούν στο προαύλιο για το διάλειμμά τους πρέπει να συνομιλούν και να περπατούν και μην φωνάζουν και να τρέχουν για να δείχνουν έτσι το σεβασμό τους στα παιδιά των άλλων τάξεων και να αποφεύγονται ατυχήματα.

 3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Για να αποτρέψουμε την εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας προσπαθούμε:

 • Όποτε αυτό επιτρέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα να πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως ανάγνωση ιστοριών, ζωγραφική, συζητήσεις, θεατρικό παιχνίδι, όπου τονίζονται οι αξίες της συνεργασίας, του σεβασμού, της αλληλοβοήθειας και της συμμετοχής στην κοινωνία του σχολείου.
 • Να δίνεται η δυνατότητα στα μαθητικά συμβούλια των τάξεων να συμμετέχουν με ιδέες και πρωτοβουλίες τους στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
 • Να ερωτούμε τους μαθητές σε ποιο σημείο και πότε παρουσιάζονται περιστατικά εκφοβισμού με σκοπό να επιτηρούνται και να ελαχιστοποιούνται ή εξαφανίζονται οι μη ασφαλείς περιοχές του σχολείου.

Για τον σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει καταρτίσει την ακόλουθη Πολιτική Πρόληψης του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying). Η πολιτική αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού έχει σκοπό να:

 • Ενισχύσει ένα διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον δίχως απειλές, προσβολές ή φόβο.
 • Μειώσει ή αν είναι δυνατόν να εξαφανίσει οποιαδήποτε περίπτωση στην
 • οποία οι μαθητές/τριες ή το προσωπικό νιώθουν εκφοβισμένοι,
 • απομονωμένοι και προσβεβλημένοι.
 • Ορίσει τη διαδικασία χειρισμού περιπτώσεων εκφοβισμού.
 • Εξασφαλίσει την υποστήριξη των θυμάτων.
 • Βοηθήσει τα άτομα με λανθασμένη συμπεριφορά να υιοθετήσουν νέα
 • πρότυπα.

Με την πολιτική αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας προσπαθεί να:

 • Να ενημερώσει όλο το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, τους

μαθητές και τους γονείς τους ώστε να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά

θεωρείται μη αποδεκτή στο σχολικό περιβάλλον.

 • Να πληροφορήσει το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όταν τους αναφερθεί περιστατικό εκφοβισμού.
 • Να πληροφορήσει όλους τους γονείς και μαθητές/τριες ποια είναι η

στρατηγική του σχολείου και τι πρέπει να κάνουν αν αντιμετωπίσουν

πρόβλημα άσχημης συμπεριφοράς.

 • Να διαβεβαιώσει τους γονείς και τους/τις μαθητές/τριες ότι το σχολείο

αντιμετωπίζει με μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα θέματα εκφοβισμού όταν αυτά αναφέρονται.

Η αντιμετώπιση περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού προτρέπει:

 • Μαθητές/τριες που είναι θύματα ή έχουν δει άλλα παιδιά να έχουν δεχθεί

κάθε είδους εκφοβισμού πρέπει να το αναφέρουν στον εκπαιδευτικό της

τάξης τους, στον εκπαιδευτικό που βρίσκεται εφημερία ή στη Διεύθυνση

του σχολείου.

 • Αναφορές περιπτώσεων εκφοβισμού θα καταγράφονται από τη Διεύθυνση του σχολείου στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.
 • Όλες οι αναφορές θα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα

από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου που έχει γίνει αποδέκτης

αναφοράς για εκφοβισμό θα ακολουθήσει τις διαδικασίες αυτής της

στρατηγικής και θα ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου διδασκόντων.

Ο/Η εκπαιδευτικός, άσχετα από την ειδικότητά του, που θα γίνει άμεσος γνώστης κάποιου περιστατικού:

 • Θα παρέχει υποστήριξη στο παιδί που έχει δεχθεί εκφοβισμό.
 • Θα εξηγήσει στο παιδί να μην αποδέχεται για κανένα λόγο να γίνεται θύμα σχολικού εκφοβισμού και ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν ήταν δικό του λάθος.
 • Θα διαβεβαιώσει το παιδί ότι έπραξε πολύ σωστά που ανέφερε το πρόβλημα και να τηρεί πάντοτε αυτή την τακτική.
 • Θα προσπαθήσει να εξακριβώσει το μέγεθος του προβλήματος.
 • Θα εξασφαλίσει ότι το παιδί νιώθει ασφαλές.
 • Θα ζητήσει από το παιδί να αναφέρει αμέσως κάθε άλλο περιστατικό.
 • Θα επιβεβαιώσει ότι ο εκφοβισμός μπορεί να διακοπεί και ότι το σχολείο θα
 • κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να το επιτύχει.

Κατόπιν θα πάρει συνέντευξη ξεχωριστά από τα παιδιά που εμπλέκονται στο περιστατικό και θα:

 • Ακούσει προσεχτικά τις διαφορετικές εκδοχές.
 • Μιλήσει σε οποιονδήποτε άλλο ήταν μπροστά στο περιστατικό.
 • Τονίσει σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικό ή μαθητή/-τρια) ότι ο εκφοβισμός καταδικάζεται στο σχολείο και ότι θα πρέπει να σταματήσει.
 • Ζητήσει από το παιδί να δεσμευθεί ότι δεν θα επαναλάβει το λάθος του.
 • Επιβεβαιώσει ότι είναι δικαίωμα των μαθητών να γνωστοποιήσουν κάθε περιστατικό εκφοβισμού.
 • Επιζητήσει τη λύση της προβληματικής κατάστασης με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, εάν αυτό είναι δυνατόν.
 • Ενημερώσει το παιδί με την προβληματική συμπεριφορά ότι θα είναι υπό παρακολούθηση για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επαναλάβει το λάθος του.
 • Ενημερώσει έγκαιρα τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται.
 • Καταγράψει στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής τον τρόπο που αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα.
 • Σε διάστημα δύο εβδομάδων θα ελεγχθεί αν η αρνητική συμπεριφορά επαναλαμβάνεται.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού ο μαθητής/τρια που εκδήλωσε την προβληματική συμπεριφορά

 • Θα απομακρύνεται από τα διαλείμματα για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Δεν θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις ή εκδρομές του σχολείου που δεν
 • επηρεάζουν την μαθησιακή εξέλιξη του/της.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια του/της σχολικού συμβούλου γενικής ή και ειδικής αγωγής της περιοχής του σχολείου.

Ο διευθυντής:

 • Καταγράφει τα σημαντικά επεισόδια στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.
 • Καλεί το συντομότερο δυνατό (την ίδια ή την επόμενη ημέρα) και ενημερώνει το γονέα ο οποίος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι ενημερώθηκε.
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης επιθετικής συμπεριφοράς ορισμένων  μαθητών καλεί εκ νέου τους γονείς/κηδεμόνες.
 • Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού ο μαθητής/τρια που εκδήλωσε την προβληματική συμπεριφορά ή εάν η μη επιθυμητή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται ο διευθυντής ενημερώνει τον/τη σχολική σύμβουλο γενικής αγωγής και ειδικής αγωγής.
 • Παιδαγωγική συνεδρίαση και λήψη απόφασης από το Σύλλογο Διδασκόντων με βάση την καταγραφή της έντασης, της συχνότητας και των συνοδών συμπτωμάτων του εκπαιδευτικού, τη τήρηση του ημερολογίου σχολικής ζωής και όσα καταμαρτυρούν προφορικά οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.

Στην κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας περιμένουμε ότι όλοι:

 • Θα ενεργούν με γνώμονα το σεβασμό και την ευγένεια απέναντι σε όλους.
 • Θα στηρίζουν με τη συμπεριφορά τους, τους στόχους αυτής της πολιτικής.

Οι μαθητές πρέπει να:

 • Αναφέρουν κάθε περιστατικό εκφοβισμού.
 • Αναφέρουν περιστατικά που ίσως τα θύματα φοβούνται να κοινοποιήσουν.
 • Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο και να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα
 • παιδιά στο σχολείο να νιώθουν ασφαλή, χαρούμενα και ευπρόσδεκτα.

Οι γονείς πρέπει να:

 • Υποστηρίζουν τις διαδικασίες καταστολής των περιστατικών εκφοβισμού.
 • Συζητούν με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης τις πιθανές ανησυχίες τους για την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού τους είτε γιατί μπορεί να είναι θύμα ή γιατί εκδηλώνει άσχημη συμπεριφορά.
 • Βοηθούν στη δημιουργία και στήριξη αποδεκτής συμπεριφοράς έξω από το σχολείο.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

               Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Επίσης, η ποιότητα της Ενδοσχολική ζωής, των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των παράλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έκδοση μαθητικών περιοδικών και εφημερίδων, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού, κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική ιστορία και ο πολιτισμός, η διαπολιτισμική αγωγή, οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων είναι αυτά που συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερης εκδήλωσης και αυθόρμητης επιλογής και πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να επικρατεί διοικητική και παιδαγωγική πειθαρχία.

Ειδικότερα, για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της πανδημίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ δεν επιτρέπονται ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, μαθητικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις με διανυκτέρευση, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και ολιγόωρες επισκέψεις που οργανώνονται στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος, δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Συστήνεται επίσης η αποφυγή διοργάνωσης  εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις.

Το άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109 Α), επίσης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), αναφέρεται σε θέματα: α) παιδαγωγικών συναντήσεων σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου β) ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για τη σχολική εργασία, την πρόοδο των μαθητών/τριών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και γ) αντιμετώπισης των περιπτώσεων των μαθητών/τριών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς. Στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος. Εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών μπορούν να επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

               Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Γονείς και εκπαιδευτικοί: Για να επιτύχουν τα παιδιά όλους τους στόχους τους  – γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς – οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να εμπιστευτούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνούν εποικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Γι’ αυτό οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να δέχονται τις επισημάνσεις και τις προτροπές των εκπαιδευτικών προς όφελος των παιδιών και να μη θίγουν την προσωπικότητα και το κύρος των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από την  ειδικότητά τους διότι όλα τα μαθήματα έχουν την αυτοτελή αξία τους. Να μην υποτιμούν και να μην εξευτελίζουν τους εκπαιδευτικούς στα μάτια των παιδιών τους γιατί αυτοί αποτελούν πρότυπο των παιδιών. Εάν τα παιδιά μάθουν από τους γονείς τους να σέβονται τους εκπαιδευτικούς, έτσι θα σέβονται και τους ίδιους τους γονείς τους.

 • Οι γονείς-κηδεμόνες δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλουν και οι ίδιοι να ενημερώνουν υπεύθυνα το δάσκαλο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται και να ακολουθούν τις συμβουλές για τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά (γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική) από τους δασκάλους σύμφωνα με τον προγραμματισμό συναντήσεων που έχει ορίσει κάθε εκπαιδευτικός με τους γονείς/κηδεμόνες της τάξης του και αφού προηγηθεί συνεννόηση μαζί τους.
 • Kανένας δεν μπορεί να απασχολεί εκπαιδευτικούς του σχολείου όταν βρίσκεται σε διδακτική ώρα με τους μαθητές.

Διαχείριση παραπόνων: Σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς/κηδεμόνες αισθάνονται ότι επιθυμούν να εκφράσουν συγκεκριμένο παράπονό τους ή ανησυχία για τη σχολική ζωή του παιδιού του ή για τις δραστηριότητες του σχολείου (εκπαιδευτικές ή άλλες), παρακαλείσθε να ακολουθείτε την «Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων» του σχολείου μας. Πιο συγκεκριμένα, ο γονέας/κηδεμόνας που έχει παράπονα ή ανησυχίες πρέπει να:

 • Μιλήσει απευθείας με το/τη δάσκαλο/α της τάξης και ποτέ σε παιδιά ή/και γονείς, μόλις το πρόβλημα δημιουργηθεί.
 • Δώσει χρόνο στον/στην εκπαιδευτικό να χειριστεί το θέμα (μία εβδομάδα).
 • Εάν συνεχίζει να είναι δυσαρεστημένος, να ζητήσει να συναντηθεί και να ενημερώσει προσωπικά τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Η διεύθυνση οφείλει αρχικά να διερευνήσει με συζήτηση με κάθε πλευρά (εκπαιδευτικός και γονέας/κηδεμόνας) ξεχωριστά για το τι συνέβη και να αποκτήσει ιδία άποψη. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση του σχολείου καλεί σε συνάντηση τις δύο πλευρές με σκοπό να επιλυθεί με αμοιβαίες εξηγήσεις το ζήτημα.
 • Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, μπορεί να συζητηθεί το θέμα στα πλαίσια του συλλόγου διδασκόντων για τη λήψη απόφασης.
 • Ο γονέας/κηδεμόνας, εφόσον δεν ικανοποιηθεί από τις παραπάνω ενέργειες, μπορεί να απευθυνθεί προς τη σχολική σύμβουλο ή τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Γι’ αυτό συστήνεται οι γονείς/κηδεμόνες να επιλύουν τις απορίες τους όσον αφορά το έργο των εκπαιδευτικών και της σχολικής διεύθυνσης να ακολουθούν την πολιτική διαχείρισης παραπόνων του σχολείου όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

 • Οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μοχθεί δαπανώντας χρόνο, ενέργεια, χρήματα και πρέπει να στηρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους στη ζωή της σχολικής κοινότητας με γνώμονα το όφελος των παιδιών.

Α. Μη Προγραμματισμένες Επισκέψεις των Γονέων στο σχολείο:

-Σε περίπτωση επείγουσας κλήσης σας από Εκπαιδευτικό ή το Διευθυντή του σχολείου για να προσέλθετε εκτάκτως.

-Σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφθείτε το σχολείο μας σε μη προγραμματισμένο χρόνο επειγόντως και για σημαντικό ζήτημα, παρακαλούμε, προηγουμένως, να ρυθμίζετε συνάντηση καλώντας τον/την Εκπαιδευτικό ή το Διευθυντή του σχολείου στα τηλέφωνα του σχολείου: 210.46.14.305 και 210.46.14.942.

Β. Προγραμματισμένες Συναντήσεις των Εκπαιδευτικών με τους Γονείς:

Με βάση το Π.Δ. 201/1998, Άρθρο 11 πραγματοποιούνται:

 1. Προγραμματισμένες Τριμηνιαίες Ενημερωτικές Συναντήσεις των Εκπαιδευτικών με τους Γονείς, σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ’ αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85 και κατόπιν πρόσκλησής τους από το διευθυντή του σχολείου, με βασική θεματολογία:
 2. σχολική εργασία και την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών τους
 3. γενικότερα θέματα αγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών
 4. το ωρολόγιο πρόγραμμα
 5. τη διδακτική πράξη
 6. τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία
 7. την οργάνωση της τάξης
 8. τις απαιτήσεις του σχολείου
 9. τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα.
 1. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς.
 2. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν : 1 ) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους 2 ) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων.
 3. Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Διευθυντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς: 1) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και 2) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης.
 4. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γονείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 5. Κάθε δάσκαλος μπορεί, με την άδεια του διευθυντή, να κάνει συγκέντρωση γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός ωραρίου.

Επισημαίνεται ότι ,

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ταχεία ενημέρωση των γονέων. Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό που τις διαχειρίζονται να μεριμνούν για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο διαδίκτυο και να ζητείται υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης δημοσιοποίησης του παιδιού  από τον γονέα/κηδεμόνα.

 Γονική άδεια: Οι εργαζόμενοι γονείς όταν θέλουν βεβαίωση για γονική άδεια τη ζητούν έγκαιρα με αίτηση που τους παρέχει ο διευθυντής του σχολείου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Γι’ αυτό συστήνεται οι γονείς/κηδεμόνες να επιλύουν τις απορίες τους όσον αφορά το έργο των εκπαιδευτικών και της σχολικής διεύθυνσης να ακολουθούν την πολιτική διαχείρισης παραπόνων του σχολείου όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

Οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μοχθεί δαπανώντας χρόνο, ενέργεια, χρήματα και πρέπει να στηρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους στη ζωή της σχολικής κοινότητας με γνώμονα το όφελος των παιδιών.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου –Παροχής υπηρεσιών

 Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Ακόμα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε: Να είναι ο προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση. Η κάθε αίθουσα, εφόσον είναι εφικτό, να φιλοξενεί συγκεκριμένο τμήμα μαθητών. Να ενθαρρύνεται η διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους. Σχολαστική καθαριότητα σε αίθουσες που εναλλάσσονται τμήματα, όπως το εργαστήριο πληροφορικής. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές

Επιπρόσθετα, η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως επικαιροποιείται και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με μέριμνα για την αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών διαφορετικών τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.).

               Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες/ φύλακας) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου σε καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του. Οι καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατούν την αποθήκη πάντα κλειδωμένη.

Το κυλικείο να ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας και να εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων. Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση των μαθητών για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.

Επιπλέον, ως υπεύθυνος του εργαστηρίου πληροφορικής εισηγήθηκε ο καθ’ ύλην αρμόδιος εκπαιδευτικός Λιβανίδης Γεώργιος ΠΕ 86. Ακόμη, για την ομαλή οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των υλικών του εργαστηρίου πληροφορικής ο διευθυντής ζήτησε την καταχώρηση των δανειζόμενων υλικών και την προσεκτική διαχείρισή τους.

Επισημαίνεται ότι η  Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των σχολικών χώρων. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο μας, το διδακτικό και το λοιπό προσωπικό θα προσπαθεί, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού και εντός των πλαισίων που ορίζει η κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, να βοηθά τα παιδιά σας να επιτύχουν τους στόχους τους (γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς).

Ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου

Και Διευθυντής του σχολείου

Σταύρος Κώστογλου