Τοποθέτηση  εκπαιδευτικών στη σχολική μας μονάδα – Διαμόρφωση εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος 

Uncategorized

Για το σχολικό έτος 2023-2024 .

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος  37 μέλη.

Στην εισήγησή του ο διευθυντής ενημέρωσε για τις εγκύκλιους

«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 » Αρ. Πρωτ.:  Φ.7/95955/Δ1  Μαρούσι 1-9-2023,

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου-Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023», Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/ 48378 /Δ1

Επίσης ο διευθυντής ενημέρωσε τα παρόντα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων για τα ισχύοντα σχετικά με την συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών με πλεονάζουσες ώρες. Σύμφωνα με το ν. 4203/2013, άρ.25, Παράγραφος 1, περ.6, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.