Erasmus 2018-2021 /STOP ESL (Early School Leaving) – ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ!

News STOP ESL / ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα με τίτλο STOP ESL “Σταματήστε την Σχολική Διαρροή” υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2018-2020 με την συμμετοχή των χωρών: Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία.

Στόχος του προγράμματος είναι  η αλλαγή της πολιτικής του σχολείου και η πρόταση νέων τεχνικών στο σχολικό πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικότητας προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο.

Κάθε χώρα έρχεται αντιμέτωπη με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό μαθητών που εγκαταλείπουν  το σχολείο λόγω έλλειψης κινήτρου, η έλλειψη καινοτόμων μεθόδων των εκπαιδευτικών και ειδικότερα όσων προέρχονται από ομάδες μειονοτήτων. Για αυτό τον λόγο θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης  μέσω διεπιστημονικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη δεξιοτήτων  για την συμμετοχή σε τεστ του διεθνούς προγράμματος αξιολόγησης.

Οι ομάδες στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα είναι  μαθητές, δάσκαλοι, γονείς  και τοπική κοινότητα.  Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η μείωση του ποσοστού μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα  το σχολείο

-Η ενθάρρυνση των μαθητών να βλέπουν την εκπαίδευση ως ένα παράθυρο για να είναι Ευρωπαίοι πολίτες  και να ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο και την  αγορά εργασίας

 – Η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας  με διεπιστημονικές δραστηριότητες ως  λύση στο πρόβλημα της  πρόωρης εγκατάλειψης  του σχολείου (ESL)

– Η προώθηση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης μέσω διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων  που υλοποιούνται στο πλαίσιο της τοπικής εκπαίδευσης

Κατά την διάρκεια του προγράμματος  υλοποιήθηκαν κατά σειρά οι  ακόλουθες δραστηριότητες:

Νοέμβριος 2018

– συμπλήρωση ερωτηματολογίου για μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο

Δεκέμβριος  2018

– διαγωνισμός καλύτερου σλόγκαν για το πρόγραμμα

 -δημιουργία  χριστουγεννιάτικων  καρτών  για ανταλλαγή με τα συμμετέχοντα σχολεία

Ιανουάριος 2019

– διαγωνισμός λογότυπου για το πρόγραμμα και εκτύπωση του επικρατέστερου σε μπλουζάκια

– σχεδιασμός διαδικτυακών παιχνιδιών, εξοικείωση με ΤΠΕ και διεπιστημονικά μαθήματα

Φεβρουάριος 2019

– δημιουργία λεξικού με λέξεις-φράσεις σχετικές με την σχολική διαρροή

– διοργάνωση εργαστηρίου για γονείς και εκπαιδευτικούς με τίτλο ” Αποτρέποντας αποτελεσματικά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου”

Μάρτιος 2019

– δημιουργία ενημερωτικού χώρου και βιβλιοθήκης για το πρόγραμμα ERASMUS

Απρίλιος 2019

– δημιουργία αφισών για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Μάιος 2019

– διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή όλων των μαθητών

Ιούνιος 2019

– εκπαιδευτικό σεμινάριο από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό για τους τρόπους αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής ,

– διαδικτυακά συνέδρια

-σχεδιασμός ιστοσελίδας έργου, σελίδα στο Facebook, λογότυπο έργου, πληροφορίες για το eTwinning

-επεξεργασία κοινού σχεδίου μέτρων για την καταπολέμηση της ESL

-εκπαιδευτικό μάθημα για συζητήσεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές

-οργάνωση της συζήτησης: Νέα γενιά χωρίς ετικέτες

-άρθρα σε τοπικές εφημερίδες, συνεντεύξεις

-εργαστήρια για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ΜΚΟ χρησιμοποιώντας το επεξεργασμένο υλικό

Πραγματοποιήθηκαν  τρεις  εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού και τρεις ανταλλαγές ομάδων μαθητών.

Αποτελέσματα του προγράμματος

 α) ΛΕΞΙΚΟ ESL, A CPD (Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη) για εκπαιδευτικούς, διαδικτυακά παιχνίδια που χρησιμοποιούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις

β) βελτίωση του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών στον τομέα των ευρωπαϊκών θεμάτων και δεσμός μεταξύ φοιτητών και του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος (ευκαιρίες για σπουδές στο εξωτερικό, ECTS, ευκαιρίες για στάδια εργασίας στην ΕΕ)

γ) αύξηση της τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της  γνώσης  και της διαχειριστικής  ικανότητας για τους διευθυντές των σχολείων.

Το πρόγραμμα είχε  μεγάλη επίδραση σε:

α) Εκπαιδευτικούς,  διοικητικό προσωπικό – να βελτιώσουν τις  γλωσσικές τους δεξιότητες στα αγγλικά, να βρουν επίσης ένα νέο τρόπο διδασκαλίας  χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές μεθόδους και συνεργατική μάθηση, συγκρίνοντας τη διαδικασία με τους διεθνείς συναδέλφους ώστε να μπορούν να μεταφέρουν  αυτήν την εμπειρία σε άλλους συναδέλφους

β) Συμμετέχοντες  οργανισμούς: να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν σε κοινωνικές, εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές  ποικιλομορφίες

γ) Μαθητές- να ανακαλύψουν την αξία της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης και τη σημασία μιας σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία με τη σειρά της βοηθά κατά της ESL

δ) Οικογένειες των μαθητών-να αναπτύξουν την κατανόησή τους για συνεργατική εργασία με εκπαιδευτικούς και άλλους οργανισμούς.

Στις 24-28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πάλμα της Μαγιόρκας, εξ’ αποστάσεως  τηλεδιάσκεψη με  συμμετέχοντες όλους τους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας.